پرانتز

پرانتزی که به زور من باز نمی شود

بستن اش اتفاقی است که ساده تر از تو می افتد

/ 2 نظر / 22 بازدید
غزاله آرین

علامت سوالای این... ینی چی؟

nasibe

خیلی خوف بودعالی بود ی عالمه بوسسسسسسسسسسسس[ماچ][ماچ][لبخند]