خاطره

سرد بود      خیلی

ما زیر بارانی هامان پیر شدیم      خیلی

و از چای آن روز تنها طعم شیرین قند زیر زبانمان جا ماند    خیلی

 

/ 3 نظر / 22 بازدید