چوپانی حوالی تهران


» می روم جایز نیست من رفتم :: ۱۳٩٠/٦/٩
» جایی که ماهستیم :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» خدایا سلام :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» "نام رفتگان را دلم نمی آید از دفتر تلفن خط بزنم" :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» بازی کنید کودکان بازی است کار زندگی من هم خزان را دیده ام هم نوبهار زندگی :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» لکنت در مقیاس بی نهایت :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» من ثبت شدم :: ۱۳٩٠/۳/۳
» نادری این هفته غایب :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» ایرانسل :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» دارم روی خطوط حرکت میکنم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» جاده لغزنده است با سرعت مجاز حرکت کنید :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» ساده/خیلی ساده :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ... :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» گاهی نمی شود که نمی شود :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ماه/من/تو :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» از الف تا ه/هجا به هجای نام کوچک تو :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» کسانی هستند که انگار نیستند :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» صدا :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» 2 :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» برف :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» پرانتز :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» دریا :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» برف :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» خاطره :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» بهمن 88 کارگاه شعر سید علی صالحی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: ۱۳۸٧/٩/٤
» از نگاه مولف :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» خون :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» یک مرد :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» دریا :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» رفتن :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» هفت ونیم صبح :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» به دریا رسیدن :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» لطفا ساکت سیروس ده روز پیش مرده :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» نگاه کردن :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» دیدن :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» کرم :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» مرد :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» جنگل :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» این روزها منیژه کجاست نمی دانم/نگاهی به زندگی و شعر بیژن نجدی :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» سیل :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» خانس :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» دو شعر از رافائل آلبرتی :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» ترجمه‌ی سه شعر از لیخیا گی‌ین (اسپانیایی) :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
| | مدیر | |
Design By : nightSelect.com