چوپانی حوالی تهران


بلند بخوان مرا

نترس از اینکه غلط بخوانی ام

۱۳۸٩/٤/۱٤ | ۳:۱۱ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |

ما دو نفر بودیم

باد که آمد

یکی رفت و خاطره شد

یکی ماند تا خاطراتش را مرور کند

۱۳۸٩/٤/۱٤ | ۳:٠۸ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |

می بارم

روی شانه هات تکرار می شوم

نتکانی ام روی زمین آب می شوم

۱۳۸٩/٤/۱٤ | ۳:٠٦ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |

پرانتزی که به زور من باز نمی شود

بستن اش اتفاقی است که ساده تر از تو می افتد

۱۳۸٩/٤/۱٤ | ۳:٠۳ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |

مد دریا از کشیدن صدای سه انگشتی هم طولانی تر شده

شاید که موج هم عاشق ماه شده

۱۳۸٩/٤/۱٤ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |

۱۳۸٩/٤/۱٢ | ٢:٤٦ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |
Design By : nightSelect.com